Rodinné domy

Rodinný dům Habrovice

Rodinný dům, Habrovice

Navržený dům reaguje na protáhlý tvar pozemku se vstupem při jeho kratší straně. Pod stabilním horizontálním rámem se dynamicky rozevírá dřevěná část vnitřního prostoru domu, která vybíhá z obdélníkového půdorysu. Přirozeně tak ustupuje vzniklému parteru, kde vzniká krytá část terasy – orámování zahrady. Průhledy jsou orientovány na stávající vzrostlou zeleň, plná stěna naopak vykrývá pohledy na sousední zástavbu. Navržené řešení se snaží vyvažovat podíl otevřenosti a uzavřenosti ve prospěch stávajícího pozemku a nově vzniklých vnitřních prostorů.

Dispoziční uspořádání bylo navrženo s ohledem na zásady  feng shui – především se jednalo o dodržení předepsané orientace místností i jejich vybavení ke světovým stranám, řešení proporcí prostorů a jednotlivých dispozičních vazeb.

Rodinný dům Radonice II

Rodinný dům, Radonice II

Přízemní rodinný dům je osazen na svažitém pozemku – vykonzolovaná hlavní obytná část dodává návrhu dynamiku a stává se charakteristickým prvkem domu. Velkorysé prosklené plochy v bezrámovém provedení z obytných místností jsou orientovány do zahrady a umožňují nerušené výhledy. Naopak uliční fasáda je členěna treláží, která vnitřním prostorům zajišťuje potřebnou intimitu. Celkový koncept zjemňuje zaoblená stěna u vstupních dveří, stejný motiv je použit i uvnitř domu.

Navržené dispoziční řešení je výsledkem hledání provozně funkční a čitelné dispozice odpovídající potřebám rodiny stavebníka. Výškový rozdíl uvnitř domu je kompenzován několika schody do hlavní obytné části, která díky tomu má větší světlou výšku.

Rodinný dům Radonice I

Rodinný dům, Radonice I

Rodinný dům je charakterizován především svojí horizontalitou. Na jednopodlažní hmotu hlavní obytné části s navazujícími prostory zastřešeného parkovacího stání, kryté venkovní terasy a objektu zahradního domu nasedá jednoduchá hmota druhého podlaží s dětskými pokoji. Prvky zastřešující parter spolu s vykonzolovanými částmi hmoty 2NP přispívají k odlehčení celkového výrazu a vytváří zajímavé venkovní prostory.

Fasáda domu je navržena ve dvou odstínech světle šedé barvy teplých tónů, místy je doplněna drobnými dřevěnými prvky fasády (obklad, treláže) a dřevěnými okny. V hlavních obytných částech jsou navrženy dostatečné velké prosklené plochy, které umožňují vzájemné prolnutí vnitřních prostor s okolní zelení zahrady.

Rodinný dům Ruzyně

Rodinný dům, Praha – Ruzyně

Návrh rodinného domu s ateliérem vychází z výrazné podélnosti a sevřenosti parcely. Stávající zdi jednoznačně vymezují vnitřní prostor a vytváří vlastní svět – jako by velké atrium.

Horní část objektu tvoří jednoduchá hmota kvádru, jež se ve své podélné ose zaklesává do spodní části členitého přízemí a vybíhá přes jeho okraj směrem do zahrady. Zdůrazňuje se tím horizontalita a podélnost návrhu. Pod vzniklou konzolou se nachází velká krytá venkovní terasa.

Horní hmota objektu je navržena v kontrastním materiálu dřevěného obkladu s materiálem spodní stavby, kde je fasáda tvořena omítkou bílé barvy. Celkový koncept je doplněn prosklenými plochami otevřenými do zahrady.

Rekreační objekt Krkonoše

Rekreační objekt, Krkonoše

Pozemek se nachází na jižním svahu s krásným výhledem do okolí. Objekt svým umístěním navazuje na rozvolněnou zástavbu horských chalup.

Hmotově dům respektuje okolní tradiční zástavbu krkonošských chalup s protáhlým obdélným půdorysem zastřešeným sedlovou střechou. Přední fasáda je doplněna středovým rizalitem se sedlovou střechou, který se objevuje na většině okolních objektů. Pro možnost osvětlení místností v podkroví byl navržen pultový vikýř umístěný na vizuálně méně exponované straně směrem ke svahu.

Fasáda objektu bude převážně obložena dřevěným obkladem s různým rastrem a orientací. Celistvost větších prosklených ploch je vyvážena drobným měřítkem dřevěného obkladu.

Rodinný dům Brandýs nad Labem

Rodinný dům, Brandýs nad Labem

Hlavní část domu, která se nachází v centrální části, je dvoupodlažní. K ní jsou připojeny jednopodlažní prostory obývacího pokoje, pokoje pro hosty, kryté venkovní terasy a garáže. Fasáda domu u dvoupodlažní části je navržena světle šedé barvy teplých tónů a jednopodlažní části mají zpravidla kamenný obklad. Místy je fasáda doplněna dřevěnými prvky a dřevěnými okny. V hlavních obytných částech domu jsou navrženy dostatečné velké prosklené plochy, které umožňují vzájemné prolnutí vnitřních prostor s okolní zelení zahrady.

Ze zádveří vstoupíme do hlavní obytné části, která je srdcem celého domu a těžištěm všech aktivit. V blízkosti zádveří se dále nachází pokoj pro hosty, koupelna s WC a technické zázemí domu. Po jednoramenném schodišti vystoupáme do 2NP, kde jsou navrženy dvě ložnice s šatnou a koupelnou.

Víkendový dům

Víkendový dům

Stavba drobného měřítka a nenápadného vzhledu vyrůstá ze svahu vstříc slunci a výhledům do krajiny.

Tvary mají své logické opodstatnění, vyjadřují vztah vnitřních prostorů k místu stavby. Rozpad hmoty otevřené prostorové struktury je stabilizován kamennými plochami stěn chránící soukromí a tepelnou pohodu bytu. Vše je harmonizováno s ohledem na kompozici celku. U materiálů je kladen důraz především na kvalitu i schopnost „stárnout“.

Vznášející se platforma přízemního rodinného domu je rozdělena do několika úrovní: první tvoří vstupní část zádveří s chodbou, kuchyní a WC; v druhé snížené úrovni prostor kontinuálně přechází do obývacího pokoje s jídelnou; a třetí rovina pak definuje klidovou část domu.

Rodinný dům Jiřice

Rodinný dům, Jiřice

Forma rodinného domu vychází z tradičního venkovského stavení s obdélným půdorysem a sedlovou střechou. Hmotové uspořádání odpovídá jasnému funkčnímu zónování uvnitř domu. Tradiční obytná část se sedlovou střechou je doplněna lehkou přízemní dřevostavbou, kde se nachází garáž a sklad.

Konstrukční řešení jednotlivých částí je také promítnuto na fasádu – pevná „cihelná“ hmota je navržena ve světle šedé omítce, lehká dřevostavba v obkladu z cedru.

Vstupní část je vymezena při severní hranici pozemku. Zádveří navazuje na halu se schodištěm a dále na hlavní obytnou část s kuchyní a jídelnou. V přízemí je dále umístěn pokoj pro hosty a hyginenické zázemí. V podkroví jsou navrženy dvě ložnice, hygienické zázemí a šatna.

Vila Hanspaulka

Vila Hanspaulka, Praha

Svažitý pozemek s výhledem na pražskou katedrálu sv. Víta předurčil koncept celého návrhu této vily. Základním momentem je: členitost horizontů budovy, terénní adheze, prorůstání parteru a vytváření intimních mikroprostorů.

Elementární struktury ucelených ploch člení vnitřní a vnější prostory stavby tak, aby zachycovaly atmosféru jejího místa. Vnitřní kamenné stěny a podlahy pozvolna přecházejí do parterových části domu.

První byt je řešený jako přízemní samostatně fungující jednotka interaktivně reagující na požadavky případného obyvatele (rodiče či starší dítě stavebníka, nájemce, hosté…). Byt pro čtyřčlennou rodinu klienta je pak rozdělen do několika úrovní dle účelu jednotlivých místností.

Rodinný dům Troja

Rodinný dům, Praha – Troja

Stavba se nachází v území Masarykovy čtvrti, na jižním svahu Trojské kotliny, s nádherným výhledem na Prahu. Dle regulačního plánu z roku 1920 bylo zamýšleno vytvořit na tomto jedinečném místě vilovou čtvrť.

Hlavní myšlenkou bylo vytvořit nenápadné bydlení v zeleni. Částečné zapuštění vychází z konfigurace terénu. Stavba se do krajiny otevírá svojí jižní fasádou, kam jsou orientovány obytné místnosti, a vytváří se zahradou jednotný celek.

V konstrukci je využito předností betonu, jako je jeho tvarová variabilita a vhodné statické působení ve skořepině. Pohledově byl beton přiznán jak do exteriéru, tak do interiéru stavby. Oživujícím a zpříjemňujícím prvkem fasády jsou dřevěné panely a  pohyblivé žaluzie.