Veřejné stavby

Bytový dům Hradec Králové

Rekonstrukce bytového domu, Hradec králové

Stavební úpravy stávajícího bytového domu využily prostoru nevyužívané půdy pro vestavbu bytových jednotek. S ohledem na okolní zástavbu bylo základní snahou zachovat stávající výšku hřebene střechy a hlavní římsy uliční fasády. Pro plnohodnotné využití podkroví byl do ulice navržen vikýř, který se stává hlavním výrazovým prvkem modernizace domu.

Horizontálním členěním vikýře a dalších prvků fasády je docíleno optického snížení celé hmoty. Stávající římsa nad výlohami a vstupem je uvažována jako plocha pro reklamu komerčních ploch umístěných v přízemí objektu. V úrovni ulice byla fasáda obložena kamenným obkladem. Ostatní plochy jsou navrženy v omítce šedých odstínů.

Komunitní centrum Plzeň

Komunitní centrum s kostelem, Plzeň

Návrh se zabývá výstavbou nového kostela s komunitním centrem na Severním předměstí Plzně. Koncept integruje tento specifický stavební program do stávajících industriálních objektů bývalé Klotzovy cihelny.

Objekty jsou reprezentovány dynamickými tvary rostlé struktury. Důraz je kladen především na materiálovou a tvarovou přirozenost a pravdivost, úctu k přírodě i k historii.

Nyní prorůstá jednotlivé části chátrajících objektů náletová zeleň. Symbióza mezi živelností přírodních prvků a stabilitou stárnoucích prvků minulosti se stala motivem návrhu.

„Architektonický návrh reflektuje výraz pokory a askeze s duchem františkánské spirituality.“

Divadlo Eclipse

Divadlo Eclipse, Praha – Vítězné náměstí

Objekt divadla je charakteristický hrou konvexních a konkávních linií, která vyvolává vzájemné napětí. Oba hlavní prostory – jeviště a hlediště, se významně uplatňují ve výrazu celé budovy.

Robustní fasáda na nároží ulic za sebou ukrývá jeviště s potřebným technickým zázemím. Dominantním prvkem interiéru je organický objekt hlediště zavěšený v atriu.

Dispozičně je divadlo členěno na tři vzájemně navazující části. Do ulice Jugoslávských partyzánů je orientováno technické a personální zázemí divadla, oddělené od sebe pevnou hmotou jeviště. Na nově vzniklé náměstí je orientováno foyer. V přízemí je pasáž s obchody, kavárnami, restaurací a hlavním vstupem do divadla.

Pěší lávka Frýdlant

Pěší lávka, Frýdlant v Čechách

Pěší lávka řeku Smědou překračuje v místě pod Frýdlantským zámkem, který tvoří dominantu celého města. Lávka svým tvarem vytváří výrazný prvek údolí, ale nesnaží se konkurovat zámku na kopci.

Z důvodu napojení na okolní pěší komunikace bylo zvoleno půdorysně šikmé vedení mostovky, která je nesena dřevěným obloukem kolmým na břeh. Mostovka je mírně prohnutá směrem nahoru a plynule klesá k levému břehu. Tímto způsobem byla vyřešena různá niveleta obou břehů a dosaženo optimálního statického působení.

Zábradlí podporuje křivku lávky, ale netvoří hlavní pohledový prvek. Díky použité síti nevytváří optickou bariéru a most tak působí lehčeji.

Pěší lávka Frýdlant

Pěší lávka, Frýdlant v Čechách

Prostorové podmínky dané místem nedovolují přímé spojení břehů. Tato skutečnost byla zohledněna návrhem staticky výhodného modelu dvou do sebe zaklíněných oblouků nesených soustavou ocelových lan. Pro zajištění dostatečné ochrany nové lávky proti povodním, byla celá konstrukce vyzdvižena nad maximální hladinu řeky Smědá. Toto nadvýšení celou konstrukci optimalizuje a zároveň zvýrazňuje dynamičnost vzniklé křivky spojující dva břehy.

Materiálové i barevné ztvárnění je navrženo kultivovaně s ohledem na hodnotné prostředí v blízkosti dominanty středověkého hradu Frýdlant. Pro zajištění vhodných statických i estetických vlastností okolí je dále nutná rekonstrukce pravého břehu, který tvoří zárubní zeď s vozovkou.

Bytový dům Kobylisy

Polyfunkční dům, Praha – Kobylisy

Polyfunkční dům je navržen jako otevřená prostorová struktura, kterou proudí světlo a život. Prorůstáním parterových částí domu dochází k prolínání vnějších a vnitřních prostorů. Objekt nabízí nejrůznější kategorie bytů a komerční plochy v přízemí.

„Světlo se stává jazykem, jednotícím prvkem, stejně tak i bezprostřední okolí, které je vtahováno do života vnitřních prostorů.“

Dynamická forma respektuje kompozici celku a je podřízena geometricky definovaným proporcím tzv. zlatého řezu. Šedivá barva jako symbol rovnováhy (vyvažující napětí mezi černou a bílou barvou) je zde navržena ve své přirozené podobě pohledového betonu.

Sportovní tribuna

Sportovní tribuna, Benátky nad Jizerou

Zastřešení tribuny fotbalového hřiště bylo koncipováno tak, aby se stalo dominantou celého prostoru. Elegantní šikmo uložený ocelový oblouk vynáší a předepíná textilní krytinu. Vše je podřízeno dobré viditelnosti – nosná konstrukce zastřešení ustupuje tak, aby nebránila pohledu na hrací plochu. Protiváhou k hlavnímu oblouku je půdorysně opět obloukovitě tvarovaná kotevní zeď.

Stavba je navržena v místech stávající tribuny rámové konstrukce, která je v havarijním stavu a s kapacitou cca. 150 osob neodpovídá současným potřebám. Nově navržená tribuna nabízí 308 míst k sezení a dalších 100 míst ke stání.

Architektonická studie byla navržena v rámci práce v ateliéru Projekce Pelcl (Ing. arch. Miroslav Pelcl).

Výstavní pavilon Heluz

Výstaní pavilon Heluz, České Budějovice

Dynamická základní hmota domu vzrostlá nad polygonálním půdorysem má krystalickou strukturu. Ta je podpořena nepravidelností linií uplatňující se na řešení fasády.

Dům svou koncepcí ostrých úhlů a neobvyklostí tvaru kontrastuje s oblými aerodynamickými tvary sousedního výstavního pavilonu a právě kontrast se stává prostředkem k vyjádření svébytnosti a konkurenceschopnosti.

Objekt využívá moderní technologie a to se propisuje i do exteriéruí. Na fasádu byl použit obklad z titanzinkového plechu, místa výplní otvorů překrývá tahokov.

Architektonická studie byla navržena v rámci práce v ateliéru Projekce Pelcl (Ing. arch. Miroslav Pelcl).