Urbanismus

Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Řevnice

Návrh očišťuje a posiluje význam třech stávajících hlavních prvků náměstí – lipových alejí, kašny a památníku. Vytvoření nového těžiště náměstí v prostoru kolem památníku je přirozenou reakcí na urbanistickou strukturu stávající zástavby, leží při vyústění důležité pěší trasy od vlakového nádraží a v neposlední řadě je umístěno v blízkosti centra veřejného života – kavárny s chráněnou dílnou.

Protipólem „ruchu města“ východní části náměstí je prostor odpočinkové části s kašnou. Jedná se o místo nabízející příjemné posezení v zeleni. Po obvodu náměstí jsou navrženy pěší a obytné zóny, kde se uplatňují všudypřítomné lipové aleje. Severní a západní stromořadí ukrývají parkovací stání, které lze v době pořádání trhů využít pro umístění stánků.

Revitalizace Vítězného náměstí

Revitalizace a dostavba Vítězného náměstí, Praha

Koncepce dostavby a revitalizace Vítězného náměstí zachovává stávající funkce pomocí návrhu prostoru s dvěma centry – pěším a dopravním. Dopravě bylo ponecháno stávající náměstí. Nová zástavba vytváří na místě neudržovaného parku druhé náměstí, které je určeno lidem.

Urbanistický koncept dostavby navazuje na původní blokovou zástavbu. V čele je navržen objekt, který svým dynamickým tvarem vnáší do pravidelné čtvrti napětí, ale celkovou prostorovou koncepcí vede dialog se stávající zástavbou.

Sekce nového objektu mají různou funkční náplň (obchodní, správní, kulturní a vzdělávací) a vytváří nové centrum Dejvic. Čtyři krčky a čtyři pasáže ústí na nově navržené náměstí podobně jako jednotlivé ulice na Vítězné náměstí.

Nové centrum Severního předměstí

Nové centrum Severního předměstí, Plzeň

Koncept urbanistického návrhu vychází z morfologie terénu narušené tektonickými zlomy, ze kterých vyrůstají kernaté struktury veřejných budov.  Navržené objekty vcházejí do přímého dialogu s „historickou“ budovou – vnesou cihelně nový život a ona jim dává identitu.

Kontrastem se stává vztah nové struktury s pevnou bariérou panelových domů. Oproti pocitu klidu a bezpečí v prostoru nového náměstí, je zde vneseno napětí z prolomení této panelové hradby. Místo narušení se pak stává hlavní přístupovou cestou směřující k navrženému centru.

Náměstí je navrženo jako polycentrické s jasně definovaným členěním. Jednotlivé části mají své dominanty, uplatňující se pouze v daném prostoru a nekonkurující hlavní dominantě.

Obec Slapy

Urbanistická studie obce Slapy

Základním úkolem návrhu rozvoje obce byla centralizace roztříštěné zástavby a vytvoření chybějícího jádra obce s objekty veřejného vybavení. Navrhovaná forma respektuje měřítko a vesnický ráz, využívá průhledů na dominanty (kostel sv. Petra a Pavla, zalesněný vrh kopce Kodědín) a reaguje na svažitou konfiguraci terénu. Návrhem dojde k výrazné asanaci panoramatu obce.

Urbanistická studie prorůstá centrální části s občanskou vybaveností do stávajícího jádra. Hranice okolní zástavby tvoří pás zeleně, do něhož jsou integrovány plochy pro sport a rekreaci. Objekt Slapského zámku je začleněn kultivovanou formou k areálům základní školy a domu s pečovatelskou službou.